Freitag 23. Juni 2017

سلام خدا بر شما باد

 

این جملھ ای است کھ غالب مردم در اتریش بعنوان سلام بھ ھم می گویند. درست مثل این جملھ، خصوصیات و سننی در اتریش وجود دارد کھ نشاندھنده ریشھ ھای مسیحی می باشد. با مطالعھ این بروشور اطلاعات بیشتری در این رابطھ بدست خواھید آورد. بھ اتریش کشوری با ریشھ ھای مسیحی خوش آمدید و "سلام خدا بر شما باد"

 

 


SERVICE

 

Change language
» german version   » arab version   » english version
Download pdf

Broschüre in » deutsch   » arab version   » farsi version   » english version

 

Download Bilder

Kardinal Schönborn präsentiert die Broschüre 'Grüß Gott in Österreich' Kardinal Schönborn

 

Neue Broschüre 'Grüß Gott in Österreich' Die neue Broschüre

 

Variante Deutsch/FarsiCover deutsch/farsi

 

Variante Deutsch/Arabisch Cover deutsch/arabisch

Kontakt

Persönliche Daten
Kommentar
Newsletter
Die Eingabe war leider falsch!
Bitte geben Sie die Zahlen/Buchstaben wie abgebildet ein:

Bitte geben Sie die acht Nummern ein:

 


 

Steinerne Zeugen des Christentums seit vielen hundert Jahren

شاھدان خاکی مسیحیت برای قرنھا

وقتی مسیحیت در ٢٠٠٠ سال پیش پدید آمد، مسیحیان در خانه ھای خود ھمدیگر را ملاقات می کردند. پس از سالھا ، سالنھای گردھمایی و ساختمانھای کلیساھا شکل گرفتند. این ساختمانھا بشکلھای گوناگونی وجود دارند: بزرگ، کوچک، باشکوه، معمولی، قدیمی یا مدرن.

mehr

   
Auf Berggipfeln und auf Marktplätzen: Das Kreuz erzählt davon, dass der Tod nicht das letzte Wort hat

صلیبھا به ما می گویند که مرگ پایان راه نیست

در بالای اکثر برجھای کلیساھا، قله کوھھا، اکثر مکانھای عمومی در اتریش شما صلیبھا را خواھید یافت. صلیب مھمترین نماد برای مسیحیان است، خیلی از مسیحیان صلیب را بعنوان جواھر به گردن می اندازند و یا به دیوار اتاق خانھ خود آویزان می کنند.

mehr

   
Kirche von Innen: Ein Ort um zu feiern, zu danken und zu bitten

مکانی برای جشنھا، شکرگذاری و دعا

درب کلیساھا بروی ھمه مردم باز است، حتی زمانی که ھیچ مراسم مذھبی نباشد. در ھر ورودی، ظرف آبی وجود دارد که مومنین انگشتانشان را در آن وارد می کنند و سپس علامت صلیب رسم می کنند که برایشان یاد آور غسل تعمید و آغاز حیات مذھبیشان بعنوان یک مسیحی است.

mehr

   
Die Grundlage des christlichen Glaubens: Die Bibel erzählt von Erfahrungen der Menschen mit Gott

کتاب مقدس ، تجربه خداوند را به انسان می گوید

طی قرنھا، مردم تجربیاتشان را در ارتباط با خداوند از طریق کلام و نگارش با دیگران در میان گذاشته اند. انجیل ، کلام مقدس مسیحیان، جمع آوری این متون مختلف است. قسمت اول آن (عھد عتیق) به ما درباره اعتقادات یھودیان در زمان قبل از تولد عیسی مسیح می گوید. قسمت دوم (عھد جدید) شامل ھر آنچه کاتبان درباره زندگی عیسی نوشته اند می باشد.

mehr

   
Von der Taufe bis zum Tod: Wie das Christentum das Leben der Menschen prägt

یک سال مسیحی

مسیحیان بواسطه غسل تعمید عضو کلیسا می شوند. در طول این مراسم، بر روی سر فرد غسل شونده که معمولا نوزاد است آب ریخته می شود.

mehr

   
Die gleiche Würde aller Menschen und der Auftrag zur Nächstenliebe

برابری جایگاه ھمه انسانھا و نیکوکاری بعنوان یک ماموریت

ارزشھای اولیھ مسیحیت عشق به خدا و عشق به ھمنوع است. عیسی مسیح به وضوح می گوید "ھمنوعی" که باید به او عشق بورزید می تواند ھرکسی باشد حتی کسی از یک خانواده دیگر، کشور، فرھنگ و یا دین دیگر. مسیحیان ھمچنین باید بھ دشمنان خود عشق بورزند و برایشان دعا کنند.

mehr

   
Fronleichnamsprozession

یک سال مسیحی

جشنھای مسیحی در سالیان متمادی بر گرفته از فرھنگ اتریشی ھستند. خیلی از آنھا عمیقا ریشه در سنن اتریشی دارند تا جایی کھ خیلی از مردم حتی ریشه ھای مذھبی آنھا را بخاطر نمی آورند.خیلی ازاعیاد مسیحیان در اتریش تعطیل رسمی بوده و مردم در آن روزھا به مدرسھ یا سر کار نمی روند.

mehr

 

comments powered by Disqus
Fotogalerien zurück #weiter#
Bischöfe in Mariazell
Sommervollversammlung 2017
Hommage an Benedikt XVI.
Zum 90. Geburtstag
Bischöfe in Vorarlberg
Frühjahrsvollversammlung 2017
Bischof Scheuer im Irak
70 Jahre Kathpress
Festakt mit Promi-Faktor
Videos zurück #weiter#
image
Papst: Gebetsmeinungen
Juni 2017
image
Papst: Gebetsmeinungen
Mai 2017
image
Tag der Arbeitslosen
image
Ein gemeinsamer Ostertermin
Vortrag vonProf Groen
image
Papst: Gebetsmeinungen
April 2017
Audio zurück #weiter#
Aussöhnung in Sicht?
Der Vatikan & die Piusbrüder
"Kein Wahlkampfmodus"
Landau zur Kritik an NGOs
Interreligiöser Dialog
Statement von Kardinal Schönborn
Fischer predigt
Ehemaliger Bundespräsident
Kardinal Schönborn
Wissenschaft und Glaube
Tipps zurück #weiter#
Radiogottesdienst
So., 18. Juni | 10:00 | ÖR
Orientierung
So., 18.6. | 12:30 | ORF 2
Ordens-ABC
Die Ordensgemeinschaften Österreichs im Überblick
Woanders zurück #weiter#
Mai 2017
Die katholisch.at-Presseschau
April 2017
Die katholisch.at-Presseschau
März 2017
Die katholisch.at-Presseschau
Februar 2017
Die katholisch.at-Presseschau
Jänner 2017
Die katholisch.at-Presseschau
Blogportal
Paul Wuthe | 05.04.2017

Das Kreuz soll bleiben

Warum das Kreuz im Gerichtsaal die Unabhängigkeit der Rechtssprechung nicht...
Ulrike Hofstetter | 28.12.2016

Mundgerechte Happen - schwer verdaulich

Meine Freundin Frieda hat jetzt eine neue App auf ihrem Handy. Eine Bibel App.
Paul Wuthe | 14.12.2016

Katholische Kirche Anno Domini 2016

Ökumene, Familie, Flüchtlinge, Barmherzigkeit und Kirchenreform - die großen...
Kalender
23.06.2017 | 00:00 | Graz
4. Grazer Nachtwallfahrt
Graz Straßgang – Maria in Elend – Mariatrost mehr »
23.06.2017 | 00:00 | Tirol, Innsbruck
"Offene Herzen - Tag der Herzlichkeit" zum Herz-Jesu-Fest...
mit zahlreichen Veranstaltungen, Konzerten, Initiativen und Aktionen in Innsbruck und den Tiroler... mehr »
23.06.2017 | 12:00 | Graz
Tischgemeinschaft mit dem Bischof
Essen und Gemeinschaft erleben mit Bischof Wilhelm Krautwaschl mehr »
Medienreferat der
Österreichischen
Bischofskonferenz

Stephansplatz 4/6/1
A-1010 Wien
©2017 Medienreferat der Österreichischen Bischofskonferenz. Alle Rechte vorbehalten.
http://www.katholisch.at/
Darstellung: